Zdravotní pojištění

Chcete-li pobývat na území České republiky, jste povinni mít sjednáno zdravotní pojištění kryjící náklady na lékařskou péči a disponovat dokladem, který uzavření zdravotního pojištění prokazuje.

V České republice můžete buď vstoupit do veřejného zdravotního pojištění, nebo využít pojištění komerční.

1. Veřejné zdravotní pojištění

Právo účastnit se systému veřejného zdravotního pojištění nezíská každý. Kromě občanů České republiky mohou být účastníky veřejného zdravotního pojištění rovněž:

  • osoby s povolením k trvalému pobytu na území České republiky;
  • osoby zaměstnané u zaměstnavatele se sídlem (nebo trvalým pobytem) na území České republiky;
  • občané třetích zemí, kterým to zaručuje mezinárodní smlouva o zdravotním pojištění;
  • občané EU podnikající nebo zaměstnaní v ČR;
  • rodinní příslušníci pojištěnců občanů EU vykonávajících v ČR výdělečnou činnost.

Dále mají nárok na veřejné zdravotní pojištění také:

  • občané EU pobírající některou z dávek sociálního zabezpečení a osoby ekonomicky neaktivní s bydlištěm v ČR;
  • žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, osoby s uděleným azylem, osoby požívající doplňkovou ochranu, osoby s oprávněním k pobytu za účelem dočasné ochrany;
  • děti narozené cizincům na území ČR (rodičům s trvalým pobytem, občanům EU pracujícím nebo podnikajícím v ČR, žadatelům nebo cizincům s přiznaným statusem osoby požívající mezinárodní ochranu).

Cizinci, kteří vstoupí do veřejného zdravotního systému, musejí platit pojistné (nebo za ně musí být placeno) a vztahují se na ně rovněž oznamovací a další povinnosti vůči zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištění.

Pokud nemáte nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění, máte povinnost uzavřít komerční zdravotní pojištění.

2. Komerční zdravotní pojištění

Jestliže se na vás nevztahuje nárok na vstup do systému veřejného zdravotního pojištění České republiky, musíte mít pro pobyt v ČR uzavřeno komerční zdravotní pojištění u některé z tuzemských komerčních pojišťoven. Bude tomu tak zejména v případě, že pobýváte na území ČR za jiným než výdělečným účelem, např. turistiky či studiem.

Komerční pojištění musí pokrývat veškeré náklady na léčení, které by mohly během vašeho pobytu v ČR nastat v souvislosti s úrazem, náhlým onemocněním či repatriací zpět do státu původu, a musí být platné po celou dobu vašeho pobytu v ČR.

V závislosti na typu pobytu můžete využít buď pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče, nebo komplexní zdravotní pojištění.

2.1. Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče

Pojištění nutné a neodkladné péče je základním typem pojištění, jež je určeno cizincům, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění a plánují pobývat na území ČR pouze krátkodobě (po dobu kratší než 90 dnů).

Toto pojištění zahrnuje pouze úhradu nákladů souvisejících s neodkladnými a nutnými zdravotnickými výkony a lékařským ošetřením v případě akutních zdravotních problémů. V porovnání s komplexním zdravotním pojištěním rovněž obsahuje nižší limity plnění. Tyto nevýhody jsou však částečně kompenzovány nižší cenou.

2.2. Komplexní zdravotní pojištění

Pojištění komplexní zdravotní péče je rozšířeným typem pojištění, jež je určeno pro cizince, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění a plánují pobývat na území ČR dlouhodobě (po dobu delší než 90 dnů).

Komplexní zdravotní pojištění zahrnuje úhradu nákladů za poskytnutou zdravotní péči v rozsahu podobném veřejnému zdravotnímu pojištění. Cílem komplexního pojištění je zachovat zdravotní stav pojištěného z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Kryty jsou tedy výlohy za rozšířenou péči, vč. ambulantních ošetření, preventivní či dispenzární zdravotní péče. Oproti pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče obsahuje rovněž vyšší limity krytí lékařské péče.