Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je určen zejména pro cizince, kteří pobývají na území nepřetržitě po dobu nejméně 5 let, a to na základě:

Povolení k trvalému pobytu může být cizinci vydáno také v několika výjimečných situacích, kdy cizinec nepobývá na území ČR po požadovanou dobu. Jedná se zejména o trvalý pobyt z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. v případě krajanů a jejich partnerů či dětí.

Povolení k trvalému pobytu je vydáváno na dobu 10 let. Platnost povolení k trvalému pobytu lze následně opakovaně prodloužit.

Současně s vydáním povolení k trvalému pobytu vám může být přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území ČR. Tento status můžete získat v případě, že:

  • pobýváte na území nepřetržitě po dobu 5 let,
  • jste nenarušil závažným způsobem veřejný pořádek nebo neohrozil bezpečnost ČR nebo jiného členského státu EU,
  • prokážete zajištění prostředků k trvalému pobytu na území.

S právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta jsou spojeny určité výhody. Na rozdíl od běžných občanů třetích zemí jsou rezidentům přiznána silnější práva a rovné zacházení jako státním příslušníkům ČR. To se týká např. oblastí jako přístup k zaměstnání a podnikání, vzdělávání, uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci, sociální zabezpečení, sociální podpora, sociální ochrana atd.