Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je speciální druh povolení ve formě plastové karty s biometrickými prvky, které vám umožní pracovat a pobývat v ČR po dobu delší než 3 měsíce. Karta je určena pouze pro manažery, specialisty nebo zaměstnané stážisty ze třetích zemí, kteří byli dočasně převedeni z nadnárodní korporace mimo EU do pobočky v ČR.

Lhůta pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je 90 dnů. Karta se nejčastěji vydává na dobu trvání vnitropodnikového převedení. Maximální doba platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je však odlišná pro jednotlivé pracovní pozice, pro které je určena. Pro manažery a specialisty může být karta vydána nejvýše na dobu 3 let, v případě zaměstnaných stážistů může být karta platná nejdéle po dobu 1 roku. Zejména u stážistů je proto vhodné zvážit, zda nepřizpůsobit pracovní pozici tak, aby na ní mohl být stážista zaměstnán na zaměstnaneckou kartu.

Platnost karty lze opakovaně prodloužit podle doby vnitropodnikového převedení zaměstnance, nejdéle však na celkovou dobu 3 let u manažerů a specialistů a nejdéle na celkovou dobu 1 roku v případě zaměstnaného stážisty; po uplynutí této doby již nelze kartu prodloužit. O prodloužení doby platnosti je potřeba požádat v době platnosti stávající karty, nejdříve však 120 dnů před skončením její platnosti.

Manažer, specialista, zaměstnaný stážista

V souvislosti s kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance je za manažera považován cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

Specialistou se rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

Zaměstnaným stážistou se rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.