Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je speciální druh povolení ve formě plastové karty s biometrickými prvky, které vám umožní pracovat a pobývat v ČR po dobu delší než 3 měsíce. Karta je určena pouze pro manažery, specialisty nebo zaměstnané stážisty ze třetích zemí, kteří byli dočasně převedeni z nadnárodní korporace mimo EU do pobočky v členském státě EU.

Na rozdíl od karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance musí být pracovník současně držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU. Jedná se tedy o občana třetí země, který je zaměstnán v zemi mimo EU, byl převeden do jednoho z členských států EU, kde získal výše zmíněné povolení, a z daného členského státu EU byl poté vnitropodnikově převeden do České republiky na dobu delší než 90 dnů.

Lhůta pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je 90 dnů. Karta se nejčastěji vydává na dobu převedení na území členských států EU. Maximální doba platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je však odlišná pro jednotlivé pracovní pozice, pro které je určena. Pro manažery a specialisty může být karta vydána nejvýše na dobu 3 let, v případě zaměstnaných stážistů může být karta platná nejdéle po dobu 1 roku.

Platnost karty lze opakovaně prodloužit na dobu převedení na území členských států EU, nejdéle však na celkovou dobu 3 let u manažerů a specialistů a nejdéle na celkovou dobu 1 roku v případě zaměstnaného stážisty; po uplynutí této doby již nelze kartu prodloužit. O prodloužení doby platnosti je potřeba požádat v době platnosti stávající karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nejdříve však 120 dnů před skončením její platnosti.

Jste-li držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU a budete převeden na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty v České republice na dobu kratší než 90 dnů, nebudete pro práci a pobyt na území ČR kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU potřebovat.

Manažer, specialista, zaměstnaný stážista

V souvislosti s kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance je za manažera považován cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

Specialistou se rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

Zaměstnaným stážistou se rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.