Dlouhodobý pobyt

Dlouhodobý pobyt je určen zejména pro občany třetích zemí, kteří chtějí pobývat na území ČR za stejným účelem i po skončení platnosti dlouhodobého víza.

Obecně lze povolení k dlouhodobému pobytu získat při splnění následujících podmínek:

  • pobýváte na území na vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum),
  • hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok,
  • trvá stejný účel pobytu.

Dlouhodobý pobyt lze získat také v některých dalších zákonem stanovených případech. Po vyřízení žádosti vám bude vystaveno povolení ve formě průkazu o povolení k pobytu.

Jednou z podmínek pro získání povolení k dlouhodobému pobytu v České republice je legitimní účel pobytu. Povolení k dlouhodobému pobytu může být vydáno pro následující účely:

  • studium,
  • vědecký výzkum,
  • podnikání,
  • sloučení rodiny,
  • investování.

Neplnění účelu pobytu může být důvodem pro zrušení povolení k dlouhodobému pobytu, zamítnutí prodloužení dlouhodobého pobytu nebo zamítnutí udělení trvalého pobytu.

Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodlužovat, a to zejména v závislosti na účelu nebo jiných zákonem stanovených podmínkách.

Obecně lze o povolení nebo prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu na území požádat nejdříve 120 dnů před uplynutím platnosti dlouhodobého víza nebo stávajícího povolení k dlouhodobému pobytu a nejpozději v poslední den platnosti víza či povolení k pobytu.

Jestliže hodláte na území pobývat za jiným účelem, než pro který vám bylo vydáno povolení, je potřeba požádat o změnu účelu dlouhodobého pobytu.